KAPITOLA 1 > Úvod a cíle

Úvod a cíle Metodika Úlohy Testy Učebnice


CÍLE

Po absolvování kapitoly „Co to je ekonomie?“ budou studenti schopni:

 • Definovat nebo popsat pojmy: vzácnost, náklady příležitosti, substituční vztahy, výrobní faktory a ekonomické systémy
 • Ukázat, jak a proč musí každý jednotlivec činit rozhodnutí (výběr) mezi existujícími zdroji
 • Vysvětlit, proč je výběr sám o sobě v podstatě substitučním vztahem
 • Analyzovat a zhodnotit úroveň, na níž různé ekonomické systémy řeší základní ekonomické problémy

<<

PŘEHLED TÉMAT
 • Vzácnost
 • Ekonomie – studium vzácnosti a volby
 • Substituční vztahy a náklady příležitosti
 • Proč studovat ekonomii?
 • Výrobní faktory
 • Základní ekonomický problém
 • Vývoj ekonomických teorií
 • Typy ekonomických systémů

<<

SHRNUTÍ A KLÍČOVÉ POJMY

Ekonomie byla definována jako věda studující problém vzácnosti a volby. Vzácnost existuje, protože lidské potřeby jsou prakticky neomezené, zatímco zdroje nezbytné k uspokojení těchto potřeb jsou omezené. Zdroje, resp. výrobní faktory, jsou půda, práce, kapitál a podnikání a v neposlední řadě také informace. Vlastníkům těchto zdrojů se za jejich použití platí renta, mzda, úrok nebo zisk.

Protože existuje omezené množství zdrojů dostupných v určitém okamžiku, existuje také omezené množství statků a služeb, které mohou být produkovány. Z tohoto důvodu jednotlivci, firmy a stát musí vybírat a volit mezi žádoucími věcmi tak, aby získali ze svých zdrojů co nejvíc.

Při řešení problému, jak sladit neomezené potřeby s omezenými zdroji, se musí každá společnost vypořádat s řešením základních ekonomických otázek:

 • Co, čili jaké zboží a služby mají být produkovány?
 • Jak mají být produkovány?
 • Pro koho jsou určeny?

Způsob, jakým společnost odpovídá na tyto základní otázky, vychází z jejího ekonomického systému. Ekonomické systémy mohou být děleny na tradiční, příkazové nebo tržní. Jak názvy napovídají, v tradiční ekonomice jsou zdroje alokovány (distribuovány) v souladu s tradicí, v příkazové ekonomice pak státními plánovači. Zdroje v tržní ekonomice jsou alokovány v souladu se zákony nabídky a poptávky.

<<